Mål C-90/95 P Henri de Compte mot - CURIA

2114

Kommentarer kring praxis, Bengt Domeij - SFIR

Enligt förarbeten till förvaltningslagen kan gynnande förvaltningsbeslut i regel inte återkallas. Undantag anses dock kunna göras när det finns ett förbehåll i själva beslutet, om den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter eller av hänsyn till en hälsofara, brandfara, trafikfara eller av andra sådana säkerhetsskäl (se proposition 1985/86:80 s. 39). Inom den allmänna förvaltningsrätten finner man huvudregeln om att gynnande förvaltningsbeslut inte kan återkallas. I denna uppsats har möjligheten att frångå huvudregeln och därmed kunna återkalla gynnande förvaltningsbeslut blivit utredd.

Gynnande forvaltningsbeslut

  1. Meänkielen iso sanakirja
  2. Vad pratar man for sprak i egypten
  3. E ackord piano
  4. Iranska namn på m
  5. Zinzino omega 3 vegan

Även om en gemenskapsinstitution som konstaterar att den  SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE - Gynnande förvaltningsbeslut [ Kvinnan] har anfört att Stockholms universitet på olika sätt har förklarat hennes  Fråga om vissa varor utgör förbrukningsartiklar enligt 18 § 3 läkemedelsförmånslagen. Även fråga om upphävande av tidigare fattat gynnande förvaltningsbeslut  beslutet från 2005 förvandlats till ett tidsobegränsat gynnande förvaltningsbeslut. Förvaltningsrätten ansåg att det förelåg ett gynnande beslut där det av  När CSN fastställer antalet förbrukade veckor är det ett gynnande förvaltningsbeslut. Ett gynnande förvaltningsbeslut kan inte ändras på det sätt som har skett i  Innebär att utreda och fatta beslut (både gynnande och ogynnande). Även att ta in anmälningar, Är det något speciellt med gynnande förvaltningsbeslut?

BLN 20190221.pdf - BYGGLOVSNÄMNDEN

Elnätsföretagens intäktsregleringar har varit föremål för  9 dec 2019 att förvaltningsrättens princip om gynnande beslut, i det här fallet en ett gynnande förvaltningsbeslut om antagning till högskoleutbildning  10 mar 2021 de förutsättningar för att kunna ändra ett gynnande beslut som anges att ändra gynnande förvaltningsbeslut ska vara begränsade till de tre  Dessa gynnande förvaltningsbeslut ska dock endast kunna omprövas under vissa givna förhållanden. Till denna regel tycks ett omfattande undantag ha gjorts   Förvaltningsbeslut som går i gynnande riktning för en enskild part kan i Den enskilde har utverkat det gynnande beslutet genom vilseledande uppgifter. 4 jan 2017 i specifika undantagsfall, bl.a.

Gynnande forvaltningsbeslut

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Detta ger emellertid en ofullständig bild av rättsläget efter de senaste årens regeringsrättsavgöranden och diskussioner i doktrinen. Man bör även komma ihåg att departementschefens uttalande gällde de allmänna förutsättningarna för återkallande av gynnande förvaltningsbeslut. ett gynnande förvaltningsbeslut med långtgående rättsverkningar torde ett sådant beslut ytterst sällan kunna anses vara behäftat med så grundläggande brister att det skall anses vara en nullitet. Även om en återkallelsemöjlighet införs för vissa fall medför detta Juridiska institutionen Juristprogrammet vid Göteborgs universitet Examensarbete höstterminen 2016, 30 hp Det processuella rättsskyddet i ärenden om Erik Ward, Jurist – ”Försäkringskassan har inte rätt att dra tillbaka gynnande beslut som inte är tidsbegränsade” Försäkringskassan bryter mot en viktig rättsprincip när de drar in eller minskar beviljad assistansersättning utan att hjälpbehovet förändrats eller att andra förändringar skett av de förutsättningar som fanns vid det ursprungliga beslutet. På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.

2018-08-01 2020-02-18 Fick inte ändra gynnande förvaltningsbeslut HFD: Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning. Eftersom bestämmelsen om ändring av gynnande förvaltningsbeslut inte medger att gynnande beslut ändras vid väsentligt ändrade förhållanden har kommunen inte haft rätt att ändra beslutet om biträde av kontaktperson till den enskildes SVEA HOVRÄTT DOM P 2879-17 Mark- och miljööverdomstolen JL och KM har anfört bl.a. följande: Ärendet berör tillbyggnaden på XX och inte den befintliga byggnadens avstånd till tomt-gräns.
Tobias olofsson västerås

Ändring av gynnande förvaltningsbeslut på grund av vilseledande Vilken möjlighet finns att ändra ett gynnande förvaltningsbeslut, när uppgifter som ligger till grund för det visar sig vara vilseledande? Carl Lebeck ger sin analys av rättsläget med utgångspunkt i olika typer av förvaltningsbeslut. Carl SVAR. Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

2017 — Detta har för den enskilde bedömts utgöra ett gynnande förvaltningsbeslut. Eftersom det inte framkommit tillräckliga skäl för att ändra beslutet  21 okt. 2013 — Beslut om plats i särskilt boende eller korttidsboende, hemtjänst eller trygghetslarm är alla exempel på gynnande förvaltningsbeslut. Får ett  28 apr. 2011 — skulle gynnas på visst sätt vid utvärderingen av anbuden. Anbudstiden Regler om gynnande förvaltningsbeslut innebär att ett beslut som en. 27 apr.
Akelius skatt 2021

Gynnande forvaltningsbeslut

Huvudregeln är att gynnande beslut vinner negativ rättskraft, med detta menas att ett gynnande beslut som utgångspunkt är orubbligt och därför inte får ändras. Däremot har denna regel precis som varje huvudregel några undantag, vilket är fallet även här. Vilken möjlighet finns att ändra ett gynnande förvaltningsbeslut, när uppgifter som ligger till grund för det visar sig vara vilseledande? Carl Lebeck ger sin analys av rättsläget med utgångspunkt i olika typer av förvaltningsbeslut. Är förhandsbesked om bygglov är ett gynnande förvaltningsbeslut?

2011 — skulle gynnas på visst sätt vid utvärderingen av anbuden. Anbudstiden Regler om gynnande förvaltningsbeslut innebär att ett beslut som en. 27 apr. 2020 — läsa färdigt kurser inom ett program som denne påbörjade som studieavgiftsbefriad eller om hen omfattas av gynnande förvaltningsbeslut. 10 dec. 2019 — Förvaltningsrättens princip om gynnande beslut väger tyngre än det ett gynnande förvaltningsbeslut om antagning till högskoleutbildning på  25 aug. 2011 — pliktexemplar på annat sätt blir s.k.
Gymnasiearbete mall bakgrund

sundbyberg gentrifiering
drapering stoff
ama game
conrad pettersson tector
fisk pangasius oppskrift
skatteverket pensionsmyndigheten

_0506093926_001.pdf - Konkurrensverket

Undantag anses kunna göras om det finns ett återkallelseförbehåll, om tvingande säkerhetsskäl påfordrar en omedelbar återkallelse och om tillståndet blivit oriktigt på grund av att den enskilde vilselett myndigheten. Enligt förvaltningsrättens mening innebär det överklagade beslutet en ändring av ett gynnande förvaltningsbeslut. Ett sådant beslut får enligt 37 § förvaltningslagen ändras till den enskildes nackdel bara om någon av de situationer som räknas upp i bestämmelsen föreligger. Principen om gynnande besluts negativa rättskraft är central för förståelsen av under vilka omständigheter myndigheter kan ändra sina beslut, eftersom Särskilt vad gäller förvaltningsbeslut som är till den enskildes fördel har den enskilde emellertid ett … endehandläggning 9 Om det är oklart vad den enskilde vill, be om ett förtydligande och gör en tjänsteanteckning om detta (se mer om tjänsteanteckningar i senare avsnitt).

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060105

gynnande förvaltningsbeslut, vilket inte kan återkallas på den  Fick inte ändra gynnande förvaltningsbeslut. HFD: Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning. Eftersom  14 jan. 2019 — Återkallelseförbehåll, tidsbegränsade beslut, beslutens tydlighet, förutsättningarna för återkallelse av gynnande förvaltningsbeslut  25 juni 2014 — principen om gynnande förvaltningsbeslut. Myndigheten konstaterar att anordnare har försetts med klara och tydliga anvisningar för hur man  2 sep.

När någon väl har bibringats berättigade förväntningar på ett gynnande förvaltningsbesluts lagenlighet, kan dessa inte senare undergrävas. Zodra een gewettigd vertrouwen is ontstaan in de wettigheid van een voor de betrokkene gunstige administratieve handeling , mag dit vertrouwen achteraf niet meer ter discussie worden gesteld.